ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนในชุมชน ให้ความรู้ เรื่องโควิด – 19
คัดกรองพื้นที่แหลมตุ๊กแก 13463_๒๐๐๔๑๔_0006

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ที่ชุมชนแหลมตุ๊กแก ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องมือวัดอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิร่างกายต้องไม่เกินค่ามาตรฐาน 37.5 องศาเชลเชียส ของประชาชนในชุมชนให้ความรู้เรื่องโควิด-19 และสอบถามว่ามีญาติพี่น้องบุตรหลานเดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงมาอยู่ในบ้านบ้างหรือไม่ หากมีก็ให้รีบแจ้ง อสม.หรือทางเทศบาล รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดที่วางมาตรการต่าง ๆป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ภาพกิจกรรม