ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพนักเรียน
6

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพนักเรียน ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฏา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) ตำบลรัษฎา โดยให้บริการตรวจสุขภาพฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การตรวจสุขภาพโดยใช้ท่าตรวจ 10 ท่า (ผิวหนัง ตา หูและการตรวจการได้ยิน จมูก ช่องปาก ฯลฯ) การตรวจคัดกรองการเจริญเติบโตของร่างกาย พร้อมบันทึกข้อมูลลงในบัตรสุขภาพ และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อคัดกรองสุขภาพนักเรียน ค้นหาเด็กป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน

ภาพกิจกรรม