ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพนักเรียน
1

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพ ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา เช่น การตรวจสุขภาพโดยใช้ท่าตรวจ 10 ท่า การตรวจร่างกาย (ผิวหนัง ตา หูและการตรวจการได้ยิน จมูก ช่องปาก ฯลฯ) พร้อมบันทึกข้อมูลลงในบัตรสุขภาพ และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเพื่อคัดกรองสุขภาพนักเรียน ค้นหาเด็กป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียน

ภาพกิจกรรม