ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งลำไส้แก่ประชาชน
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชุมชน แสนสุข_๒๐๐๖๑๘_0009

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ ชุมชนแสนสุข ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมะเร็งลำไส้แก่ประชาชน เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและมะเร็งลำไส้ และยังเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการป่วย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง สุขภาพจิตดี เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและมะเร็งลำไส้ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ภาพกิจกรรม