ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19  
พานร่วม2 ซอย 9_๒๐๐๓๒๕_0004

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ ชุมชนสะพานร่วม 2 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองประชาชนในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้มีการระบาดในพื้นที่ รวมทั้งแนะนำให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19  

ภาพกิจกรรม