ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์ อสม. เคาะประตูบ้านต้านไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
IMG_4534

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ที่ ชุมชน หมู่ 7 ตำบลรัษฎา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน แจ้งข่าวสารให้ประชาชนเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความตระหนักในการป้องกันโรคและให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ในโครงการ “อสม.เคาะประตูบ้าน” เพื่อแจ้งข่าวและเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 ไปตามบ้านเรือนของชุมชน พร้อมให้ความรู้และติดสติกเกอร์ของอสม.ที่รับผิดชอบ ซึ่งหากมีปัญหาจะสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

ภาพกิจกรรม