เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกและให้คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ชุมชนแสนสุข หมู่ 7 ตำบลรัษฏา  อำเภอเมืองภูเก็ต

ภาพกิจกรรม