เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, เทศบาลนครภูเก็ต และอสม.ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1,2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” การลงพื้นที่เพื่อสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกทรายอะเบทให้กับคนในชุมชน เพื่อระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก พร้อมกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและสิ่งของ เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ตำบลรัษฏา อำเภอเมืองภูเก็ต

ภาพกิจกรรม