วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 เพื่อการประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต ตรวจความผิดปกติของร่างกาย การตรวจสุขภาพ 10 ท่า รวมทั้งมีการลงบันทึกประวัติการตรวจ ผลการตรวจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจครั้งต่อไป เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ
ภาพกิจกรรม