กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการมาตราฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.อบจ.ภูเก็ต”

***********************************

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม

การจัดกิจกรรมอบรมดังกล่าว มีรับฟังบรรยาย เรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัย การสาธิตและการฝึกปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแต่ะละช่วงวัย จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว เพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยอย่างถูกวิธี สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวตลอดจนให้คำแนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้
ภาพกิจกรรม