วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพนักเรียน รวมถึงการประเมินภาวการณ์เจริญเติบโต และพฤติกรรม ได้แก่ การตรวจร่างกายเบื้องต้น ตรวจหูและการได้ยิน ตรวจการมองเห็น ตรวจสุขภาพช่องปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเรือใหม่ ตำบลรัษฎา
ภาพกิจกรรม