เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมไข้เลือดออก พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออก การหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อระวังป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออก ณ หมู่บ้านการเคหะ หมู่ 7 ตำบลรัษฏา  อำเภอเมืองภูเก็ต
ภาพกิจกรรม