เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 รพ.อบจ.ภูเก็ต  นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วยติดเตียง 1 คน : 1 ผู้ดูแล ตามโครงการ “พัฒนาความรู้และส่งเสริมการรป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.อบจ.ภูเก็ต” พร้อมด้วยนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วิทยากรจาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม

รพ.อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วยติดเตียง 1 คน : 1 ผู้ดูแล โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลสุขภาพที่บ้านแบบองค์รวมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี รวมถึงความก้าวหน้าทางการแพทย์ส่งผลทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น อัตราการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วมากซึ่งการเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุมีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายแผนงานด้านสาธารณสุขของประเทศ เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้นการทำงานในระบบต่าง ๆ ของร่างกายค่อย ๆ เสื่อมถอยลงส่งผลให้ระดับการช่วยเหลือตนเองลดลงและการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ ทำให้อัตราการตายด้วยโรคติดเชื้อเกือบหมดไป มีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น ทั้งนั้น ทาง รพ.อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ป่วยติดเตียง 1 คนต่อ 1 ผู้ดูแลตามโครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรม