วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เน้นการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและแจกทรายอะเบท ซึ่งจิตอาสาโครงการเราทำดีด้วยหัวใจดังกล่าวทุกคน ได้ร่วมตั้งปณิธานทำคุณงามความดีด้วยหัวใจเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินและในหลวงของเรา ด้วยการร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน โดยช่วยกันค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่กระจายการระบาดอย่างต่อเนื่อง

ภาพกิจกรรม