เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ ซอยวานิช 1 หมู่ 7 ต.รัษฎา  นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมี นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.  รักษาราชการหัวหน้าฝ่ายวิชาการแผนงานและการประเมินผล เจ้าหน้าที่ราชการ อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  และประชาชนเข้าร่วม

โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนำนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  พนักงานสถานบริการและเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องในการป้องกันโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อเป็นการลดอัตราการติดต่อของโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
ภาพกิจกรรม