เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต  เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครั้งที่ 1 ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562  หัวข้อ การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน” โดยมีนางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

***********************************

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการเชิงรุก ด้านการเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างครอบคลุม ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง สามารถสร้างเสริม ป้องกันควบคุมโรคและดูแลตนเอง สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนให้คำแนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้

***********************************

ปัจจุบันโรคติดต่อยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ โรคติดต่อเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอด หรือติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ โดยไม่จำกัดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ตาม โรคติดต่อสามารถแพร่ไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นได้โดยการสัมผัสโดยตรง การสูดดมหายใจเอาเชื้อโรคที่แพร่จากผู้ป่วย การรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อปนอยู่ หรือแม้แต่ผ่านตัวกลางที่เรียกว่าพาหะ หากโรคติดต่อนั้นๆ มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สู่ชุมชนที่มีประชากรจำนวนมาก โรคดังกล่าวก็กลายเป็นโรคระบาดได้

ภาพกิจกรรม