วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ร่วมต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและร่วมฟังบรรยายของงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพต่อไป

ภาพกิจกรรม