เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ พัลลภ เทพวงศ์, พยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, นักสังคมสงเคราะห์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต, นายชัยรัตน์ คุ้มบ้าน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในโครงการ Phuket Care สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ แพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจรักษาและติดตามอาการของผู้ป่วย พร้อมมอบชุดของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย จำนวน 7 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภาพกิจกรรม