วันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ ชุมชนแหลมตุ๊กแก ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เน้นการรณรงค์พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชนและพื้นที่สาธารณะ สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท และร่วมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของบ้านเรือน โดยช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่กระจายการระบาดอย่างต่อเนื่อง
ภาพกิจกรรม