เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฏา, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัย เก็บขยะรักษาความสะอาดของชุมชน สำรวจกำจัดลูกน้ำยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องการป้องกันการระบาดของโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค และแจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายตามตุ่มน้ำใช้ ภาชนะเก่าๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ณ.ซอยศรีเสนา (ชุมชนปลากระตัก) หมู่ 7 ตำบลรัษฎา
ภาพกิจกรรม