ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมไข้เลือดออก
ปลากะตัก DF_๒๐๐๓๑๘_0012

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจและควบคุมป้องกันลูกน้ำยุงลาย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคที่เกิดจากยุง แจกยากันยุง แจกทรายอะเบท เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ณ ชุมชนปลากะตัก ต.รัษฎา

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ 1.เก็บบ้าน ให้สะอาด  โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่อง  สัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลากินลูกน้ำ ป้องกันยุงลายไปวางไข่ เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย     

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โทร 076-358-888  สายด่วน 1131

ภาพกิจกรรม