วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. ที่ ห้องประชุมโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี นางสาวปริตตา  ทิพย์กองลาศ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ วิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และบุคลากรครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502)  เข้าร่วม   

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมีทักษะในการใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการลดอัตราการติดต่อของโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   เยาวชนหรือวัยรุ่นซึ่งอยู่ในช่วงวัยเรียนเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางร่างกาย อารมณ์และพฤติกรรมเป็นช่วงรอยต่อของความเป็นเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องได้รับการเรียนรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมในยุคปัจจุบัน  มาตรการที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริงและมีความยั่งยืนประการหนึ่ง คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยง และหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงได้ เด็กและเยาวชนต้องมีความตระหนักถึงการมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยต่อตนเองและสังคมด้วย  การให้ความสำคัญ ในการให้ความรู้  ความเข้าใจ แก่เด็กและเยาวชนเรื่องโรคเอดส์ ยังคงเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของปัญหา ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
ภาพกิจกรรม