วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์ พัลลภ เทพวงศ์, นักกายภาพบำบัด, นักสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้, นายสมบูรณ์ อัยรักษ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้, นางสมทรง ประสานสม รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้, เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกะทู้, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้, เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลกะทู้  ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการ Phuket Care เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ รวมทั้งทำการตรวจรักษาดูอาการของผู้ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง ลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมมอบชุดของเยี่ยม อาทิ แป้ง สบู่ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ จำนวน 6 ราย ในเขตพื้นที่ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ตสำหรับการลงพื้นที่ตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของผู้ป่วยที่ติดบ้าน ติดเตียง รวมทั้งยังทำให้เห็นถึงความสำคัญของผู้ที่ดูแลผู้ป่วย จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องโรคและการดูแล ตลอดจนมีความเสียสละอดทนในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเหล่านี้

ภาพกิจกรรม