วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางอารี แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี น.ส.กุลลดา เปรมจิตร์ หัวหน้าฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วม   

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการให้ความรู้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ความเชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ ด้านสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพ สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในครอบครัวตลอดจนให้คำแนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้                                                                        

โรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นปัญหาสุขภาพอันดับ 1 ของโลกและของประเทศไทยโดยเป็นสาเหตุการตายและการเจ็บป่วยถึง 2 ใน 3 ของสาเหตุการตายทั้งหมด สำหรับจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวน 12,234 คนและผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 23,939 คนและโรคเรื้อรังอื่น ๆ อีกจำนวนมาก แต่กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคลงได้

ภาพกิจกรรม