วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต นำทีมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ แก่ผู้มาเข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต

โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางปัญหาสังคมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต
ภาพกิจกรรม