วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ชุมชนแสนสุข และหมู่บ้านการเคหะ หมู่ 7 ตำบลรัษฎา โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง อบจ.ภูเก็ต  ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการกำจัด ควบคุมและป้องกันโรคที่มียุงลายเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา หรือ ไข้ปวดข้อยุงลาย และไข้ไวรัสซิกา พร้อมทั้งให้ความรู้กับประชาชนในการเก็บกวาดบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายวางไข่ ด้วยการทำความสะอาดเก็บขยะภาชนะต่างๆ บริเวณในบ้านและชุมชน

ภาพกิจกรรม