วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 รพ.อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพและให้บริการวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของ รพ.อบจ.ภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นางสาวกุลลดา  เปรมจิตร์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต, เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1,ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2, ชุมชนขุมน้ำนรหัส และชุมชนร่วมน้ำใจ  เข้าร่วม

รพ.อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้ความรู้แกนนำในการคัดกรองสุขภาพและให้บริการวัคซีนในการป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมเพื่อแกนนำสุขภาพได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีน สามารถนำไปเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่และช่วยในการดำเนินงานบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรม