วันที่ 1 เมษายน 2563  โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหินภูเก็ต จัดมอบอาหารกล่อง จำนวน 30 กล่องให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย