2 เมษายน 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ คุณพัฒน์นรี ฟองศรีสิน จัดมอบ น้ำดิื่ม จำนวน 20 แพ็ค และเสื้อกันฝน จำนวน 77 ตัว ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย