2 เมษายน 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ บริษัท สิเหร่ น้ำดื่ม จำกัด จัดมอบ น้ำดื่ม จำนวน 12 แพ็ค และนมกล่อง 3 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย