2 เมษายน 2563 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบพระคุณ คุณศศิธร เจริญจิระตระกูล และทีมงาน จัดมอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เพื่อส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์ ใช้ขณะปฏิบัติงานตรวจคัดกรองรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย