โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
95

วันที่ 08 พฤษภาคม. 2563 ขอขอบพระคุณ. ศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน สนับสนุนข้าวกล่องจำนวน. 50. กล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต. เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต้านภัยโควิด-19

 
 

ภาพกิจกรรม