โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
96710518

วันที่ 14 พฤษภาคม. 2563 ขอขอบพระคุณ ศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน สนับสนุนอาหารกล่องจำนวน. 50. กล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต. เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต้านภัยโควิด-19

 
 
 

ภาพกิจกรรม