โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ขอขอบคุณน้ำใจ…สู้ภัยโควิด-19 
97970718

วันที่ 20 พฤษภาคม. 2563 ขอขอบพระคุณ ศาลเจ้าปุดจ้อ ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน สนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 50 กล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต้านภัยโควิด-19

ภาพกิจกรรม