การปฏิบัติตัว 14 วัน

สังเกตอาการ

วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน สังเกตอาการตัวเอง                         

-มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

-ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บันทึกในรายงาย หรือทางเว๊บไซต์ตามที่ตกลงไว้เป็นประจำทุกวัน

หากพบอาการป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง ควรพบแพทย์ทันที่