DNT

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 (Covid-19) ในขณะนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 แผนกทันตกรรมมีความจำเป็นต้อง งดให้บริการหัตถการ ต่อไปนี้

งดให้บริการ
อุดฟัน, ขูดหินปูน, ผ่าฟันคุด, รักษารากฟัน, ฟันปลอม(รายใหม่)
ให้บริการปกติ
ตรวจฟัน, ถอนฟัน (อย่างง่าย), เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กเล็ก, ผู้ป่วยทันตกรรมในกรณีฉุกเฉิน
* เริ่มมาตรการควบคุมโรคและป้องกันตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
* กรณีผุ้ป่วยนัดทางแผนกจะติดต่อไปแจ้งวันนัดหมายใหม่ให้ทราบเมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติ