การสร้างเกราะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา”


    การสร้างเกราะป้องกัน “ไวรัสโคโรนา”

วิธีป้องกัน

-ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ

-สวมหน้ากากอนามัยให้แนบสนิท และถูกต้อง

-ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และพักผ่อนให้เพียงพอ

-กินอาหารปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลาง

การปฏิบัติตัว

-เลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย

-เลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย

-ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

-เลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีการระบาด

* * หากบุคคลที่มีโรคประจำตัว เด็ก ผู้สูงอายุ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

Related Post